Technické informace

A+ A A-

Inf. tech.

Návod na používání brusky pro ostření vrtáků C13 (C26)

ø 2 - 13 mm (ø 12 - 26 mm)

C13 obr1

Předmluva

Tento návod k používání obsahuje všechny důležité informace pro bezpečný provoz stroje. Výkresy, použité v této příručce, nejsou vždy zobrazeny v měřítku.

Předpoklady bezpečné práce na stroji

Předpokladem bezpečnosti provozu je, že uživatel má všechny potřebné znalosti o bezpečném a správném postupu při práci na strojích tohoto typu.

Ochrana životního prostředí

Práce na tomto typu stroje mimo svoji přiměřenou hlučnost při obrábění nijak neovlivňuje životní prostředí a jeho provozováním nevznikají žádné škodlivé nezpracovatelné odpady.

Bezpečnostní pokyny

• Pročtěte pozorně celou dokumentaci dříve, než uvedete stroj do provozu.
• Udržujte pracovní okolí v čistotě.
• Nevystavujte dešti. Nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Udržujte pracovní prostředí dobře osvětlené. Nepoužívejte stroj tam, kde je nebezpečí vzniku ohně nebo exploze.
• Ochrana proti úrazu způsobena elektřinou. Vyvarujte se tělesnému kontaktu s uzemněným povrchem (např. trubka, radiátor, lednička).
• Chraňte před dětmi Nedovolte návštěvníkům dotýkat se strojů. Všichni návštěvníci by se měli zdržovat mimo pracovní prostředí.
• Uskladněte nečinné nástroje. Když nepoužíváme nástroje, měly by být uskladněny v suchu, na vyšším nebo uzamčeném místě, z dosahu dětí.
• Používejte správné nástroje. Nepoužívejte nástroje pro účely k nim neučené
• Nenoste volný pracovní oděv. Dbejte na to, aby pracovní oděv těsně přiléhal k zápěstí a k loktům.
• Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, držící ještě na hlavě, nedostali do stroje. Noste pokrývku hlavy nejen kvůli vzhledu.
• Používejte bezpečnostní brýle, obličejovou nebo prachovou masku, jestliže pracujete v místě, kde se práší.
• Dbejte předpisů pro práci na obráběcích strojích platných v ČR.
• Seznamte se ještě před začátkem práce se všemi funkcemi a prvky obsluhy.
• Provoz, údržbu a opravy stroje smí provádět jen osoby znalé, které byly pro tuto činnost vyškoleny. Provozovatel stroje je povinen zajistit, aby neznalé osoby nemohly provádět žádnou z těchto činností.
• Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezvadný stav stroje a jeho bezpečnost.
• Dbejte předpisů pro prohlídku a údržbu stroje.
• Dbejte na bezpečnost. Nečistěte třísky ručně bez pracovních rukavic či jiných pomůcek.
• Před montáží nástroje (výměna plátků) stroj vypněte a zajistěte proti neočekávanému uvedení
do provozu.
• V případě kolize nebo jiných případů poškození se spojte s naším zástupcem.
• Při reklamacích, nejasnostech nebo objednávkách náhradních dílů uvádějte vždy číslo stroje a číslo elektrické části.
• Neprovádějte na stroji žádné neoprávněné změny.
• Neodstraňujte žádné kryty a bezpečnostní zařízení ze stroje. Tato zařízení jsou na stroji instalována pro Vaši vlastní bezpečnost a jejich případným odstraněním se vystavujete zvýšenému riziku úrazu.
• Elektrické práce smí provádět jen osoba znalá, vyškolená v oboru.
• V nebezpečných situacích okamžitě vypněte stroj.
• Při ručním zásahu ve spínací skříni musí být přívodní kabel odpojen od napětí. Tyto zásahy může provádět jen osoba znalá, vyškolená v příslušném oboru.
• Zamezujte vzniku nadměrného hluku a chvění. Připevněním stroje ke stolu snížení chvění
a úroveň hlučnosti.

Zákon o odpadech elektrozařízení podle §37 j odst. 2 a §37 k odst.7

POZOR: Vždy dbejte na prevenci úrazů a na bezpečnostní pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách, příp. dodatečných návodech této příručky.

Pokyny pro používání stroje

Tento stroj byl zkonstruován pro broušení vrtáků do průměru 13 mm (26 mm). Dodržujte pokyny výrobce o provozu, údržbě a opravě stroje. Vždy je nutné dodržovat bezpečnostní směrnice a pravidla prevence úrazů. V případě nesprávného použití stroje nepřebírá výrobce ani dodavatel za uživatele žádné ručení ani odpovědnost.

Je zakázáno:

- provozování stroje bez znalosti tohoto návodu a používání operací, které zde nejsou uvedeny
- provozování stroje bez dodržení všech bezpečnostních instrukcí a předpisů.

A. JAK POUŽÍVAT UPÍNACÍ JEDNOTKU PRO KLEŠTINU A VRTÁK

C13 obr2C13 obr3

1. Kleština musí být vložena do upínací matice pod úhlem 45° (před vložením do upínacího držáku).
2. Vložte vrták do kleštiny
3. Našroubujte upínací matici

B. JAK USTAVIT VRTÁK V NASTAVOVACÍ JEDNOTCE

1. Zjistěte průměr vrtáku
2. Nastavte stupnici indikátoru dle průměru vrtáku.
3. Umístěte držák s vrtákem do jednotky.
4. Otočte držákem doprava.
5. Dotlačte vrták nadoraz.

C13 obr4

Otočte vrták doprava. Upínací matice utáhněte kleštinu spolu s vrtákem.
Poznámka: přesvědčte se, že jádro ostří je rovnoběžné s drážkou upínacího držáku.
6. Poté vyjměte z nastavovací jednotky.

C. JAK BROUSIT VRTÁK

1. Zapněte stroj.
2. Dejte držák do brousícího otvoru tak, aby kolík zapadl do drážky. Opatrně dotlačte vrták k brusnému kotouči.
3. Otáčením doprava a doleva ostříme vrták.
4. Otočte držák o 180° a bruste druhé ostří vrtáku stejným způsobem

C13 obr5

D. JAK BROUSIT PODBRUS VRTÁKU

1. Zapněte stroj.
2. Dejte držák do polohy P brousícího otvoru. Kolík by měl zapadnout do drážky.
3. Šroubovým pohybem ve vodorovném směru ostříme.
4. Otočte držák o 180°, bruste druhou stranu.

C13 obr6

E. JAK MĚNIT BRUSNÝ KOTOUČ

1. Odstraňte kryt brusného kotouče.
2. Ve středu kotouče povolte šroub a vysuňte kotouč.

C13 obr7

Záruční podmínky stroje

1. záruční lhůta pro nové stroje je, bez omezení provozní doby, 18 měsíců po dodávce od firmy MARKAGRO s. r. o. nebo jejího autorizovaného zástupce. V případě montáže prováděné firmou MARKAGRO s. r. o. nebo jejím zástupcem počíná záruční lhůta běžet až po instalaci stroje.
2. Záruka se vztahuje na odstranění všech závad materiálu nebo funkce, které ovlivní řádný chod
a plnohodnotné využití stroje.
3. Všechny závady musí být neprodleně oznámeny autorizovanému zástupci nebo našemu servisnímu oddělení firmy MARKAGRO s. r. o. s podrobným popisem poruchy písemnou formou nebo telefonicky s následným písemným potvrzením.
4. Záruční závady, které jsou správně a včas oznámeny, budou odstraněny opravou a bezplatným poskytnutím náhradních dílů pouze původnímu kupujícímu. Chybné díly se vrátí firmě MARKAGRO s. r. o. nebo jejímu zástupci.
5. Záruka za součástky: MARKAGRO s. r. o. poskytne původnímu kupujícímu záruku na součástky dodané jím nebo jeho zástupcem podle příslušného národního práva, a to 6 měsíců od data počáteční dodávky firmou MARKAGRO s. r. o. nebo jejím zástupcem. Tato záruka se nevztahuje na spotřební součástky. V případě opakované reklamace stejné součástky se neprodlužuje původní záruční doba.
6. Není možno uznat reklamaci v případě zanedbání provozních instrukcí, bezpečnostních, manipulačních nebo jiných pravidel týkajících se dodávky, instalace nebo používání stroje, nesprávného spouštění stroje, stejně jako neautorizovaného a nepovoleného přizpůsobení nebo úpravy modifikace stroje původním kupujícím nebo třetími stranami, přirozeného opotřebení, nevhodného nebo nedbalého používání, znehodnocení působením chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivů, nepřiměřené dodávky energie nebo požití hrubé síly.
7. Jakákoliv další služba poskytnutá firmou MARKAGRO s. r. o. nebo autorizovaným zástupcem nad rámec záruky bude účtována v obvyklých cenách.

 

Tabulka tolerancí dle DIN 862 pro posuvná měřidla a hloubkoměry

limit posuvka 01   limit posuvka 02

Referenční teplota + 20°C

Tabulka tolerancí pro posuvná měřidla a hloubkoměry dle DIN 862

Rozsah měření
[mm]
Maximální odchylka
[mm]
0 - 200 ±0,04
200 - 300 ±0,05
300 - 400 ±0,07
400 - 500 ±0,08
500 - 600 ±0,09
600 - 700 ±0,1
700 - 800 ±0,11
800 - 900 ±0,12
900 - 1000 ±0,13
1000 - 1100 ±0,14
1100 - 1200 ±0,16
1200 - 1300 ±0,17
1300 - 1400 ±0,18
1400 - 1500 ±0,19
1500 - 1600 ±0,2
1600 - 1700 ±0,21
1700 - 1800 ±0,22
1800 - 1900 ±0,23
1900 - 2000 ±0,24
2000 - ... ±0,25

Návod na spojování boxů

Návod na spojování boxů

  • Při vytváření sestav je nutné dodržovat dvě jednoduchá pravidla. Tak předejdete obtížím a vyhnete se špatné zkušenosti.
  • Uživatelům bez dřívějších zkušeností doporučujeme provést před započením práce rozvahu o celkovém uspořádání sestavy na čtverečkovaný papír. To může být obzvláště užitečné při kombinování dílů s rozdílnými moduly pro spojování.

 1. Souhlasné natočení

 obr 1  obr 2
Obr. 1 – Neuspořádané boxy  Obr. 2 – Správně natočené boxy 
  • Na každém boxu najdete čtyři rozdílné rohy. Jen jeden z nich má tvar šipky a nazývá se polohovací roh.
  • Každý prvek systému před připojením do sestavy nejprve správně otočte. Polohovací roh by měl směřovat do dolního (resp. bližšího) levého rohu výsledné sestavy (viz obr. 2).

2. Správné připojovací pořadí

 obr 3  obr 4
Obr. 3 – Připojovací pořadí  Obr. 4 – Výsledná sestava 
  • Při vytváření sestavy připojujte jednotlivé boxy k celku vždy nejprve v příčném směru zleva doprava (směr 1). Je-li řada dostatečně široká, můžete připojovat další díly v podélném směru zepředu dozadu (resp. zdola nahoru, směr 2).
  • Dodržení správného připojovacího pořadí znamená, že začnete v levém bližším (resp. levém dolním) rohu sestavy a skončíte v pravém vzdálenějším (pravém horním) rohu sestavy.

tabulka měrka

Pro měření s přesností 0,01 mm se používá mikrometrů, tj. zařízení pracujících na principu mikrometrického šroubu. Závit má obvykle stoupání 0,5mm.

Na pouzdře obklopující šroub je použita hlavní stupnice, s dělením 0,5 mm. Po obvodu měřicího bubínku je stupnice s 50 dílky, což v poměru 1/100 znamená 1 dílek 0,01 mm.

U některých mikrometrů je použito dělení 0,001 mm. Mikrometry mají řehtačku, která zaručuje konstantní měřecí sílu, což je důležité při měření s přesností 1/100 a 1/1000.

K dispozici je velký výběr mikrometrů, určených pro různé použití, npř. pro měření vnějších rozměrů, otvorů, hloubky atd. Mikrometry mohou mít také různé měříci koncovky, které jsou určeny pro zvláštní účely.

Tabulka měrek

NOM.INDEXS3-100111S3-100112MP
1 0010 *   M 3  0,5
1,2 0012 *    M3,5  0,6
1,5 0015 *    M 4  0,7
1,8 0018 *    M 4,5  0,75
2 0020 *    M 5  0,8
2,2 0022 *    M 6  1
2,5 0025 *    M 7  1
2,8 0028 *    M 8  0,25
3 0030 *    M 9  0,25
3,2 0032 *    M 10  1,5
3,5 0035 *   M 11  1,75
3,8 0038      M 12 2

merkarys

Závitování - Technické informace

Výběr sorty břitové destičky

  • Doporučené sorty a řezné rychlosti pro závitování jednotlivých typů materiálů
 Skupina
obrobku 
Materiál
obrobku 
Doporučená řezná rychlost – m/min
Nepovlakované S PVD povlakem
 K 68KC5010 KC5025 KC5410 KU25T 
 Nízkouhlíková ocel  10L18, 10L45, 1213, 12L13,
12L14, 1140, 1141, 11L44,
1151, 10L50
-          91–198  45–198  -  91–137
Běžné uhlíkové oceli   10063, 1008, 1010, 1015,
1018, 1020, 1025, 1026,
1108, 1117
-           76–198  45–175  - 76–122 
Legované oceli/nástrojové oceli
150–325 HB (až do 35 HRC) 
 1042, 1045, 1070, 1080, 1085,
1090, 1095, 1541, 1561, 1572,
5140, 8620, W1, O1, S1, P20,
H13, D2, A6, H13, L6
 -  76–198  38–167 -  73–122
Legované/nástrojové oceli
(330–450 HB) (36–47 HRC) 
 -  61–160 - -  61–106
 Martenzitické/feritické nerezové
oceli/tvrzené nerezové oceli
 416, 420F, 440F, 405, 409, 429,
430, 434, 436, 442, PH
-  45–160  30–122 -  24–61
Austenitické nerezové oceli   201, 202, 301, 302, 303, 304,
304, 305, 321, 347, 348, 310,
314, 316, 316L, 330
 61–106  61–198  46–137 -  24–106
Šedé litiny
135–270 HB 
 Třída 20, 30, 35, 45  61–91  61–237  46–122 -  30–110
 Šedé litiny
275–450 HB
 Třída 50, 55, 60  45–76  45–175  15–76 -  30–110
 Zušlechtěné nebo tvárné litiny  A536, J434C, 60-40-18,
80-55-06, 100-70-03
 45–76  45–198  30–160 -  30–110
 Snadno obrobitelné
hliníkové slitiny
 2024-T4, 2014-T6, 6061-T6
2011-T3, 3003-H18, A2, Alcan,
Alcoa 510, Duralumin
 122–244  122–365 -  152–457  30–305
 Hliníkové slitiny s vysokým
obsahem křemíku
 A380, A390, A380-1,
A390-1, A380-2
- - - - -
 Měď/zinek/mosaz    76–183  76–304  46–236 -  30–244
 Neželezné kovy  Grafit, Nylon, plasty, pryže,
fenolové pryskyřice, uhlík
 122–457  122–396  46–305 -  30–304
 Žáruvzdorné slitiny 125–269 HB
(až do 27 HRC)
 Nickel 200, Monel, R405,Monel
K500, Inconel 600, Inconel
625/901x750/718, Waspaloy,
Hastelloy C
 24–37  24–122  13–76 -  11–85
 Žáruvzdorné slitiny 260–450 HB
(26–47 HRC)
 Rene 95, Waspaloy A286, Incoloy
800, Haynes 188, Stellite F,
Haynes 25
 24–30  30–76  6–61 -  11–61
 Titanové slitiny  Ti-6AI-4V, TI-5AI-2.5Sn  34–55  34–99 - -  11–76

POZNÁMKA: V případě, že je tvrdost obrobku na horní hranici rozsahu, použijte nejnižší doporučenou počáteční řeznou rychlost
v m/min. Pravidelně kontrolujte opotřebení upínek.


Provedení řezné hrany:
Nepovlakované — ostré
S PVD povlakem — lehce honovaná,
pouze u pozitivní geometrie ostrá

 

  • Řešení potíží
ProblémPříčinaMožné řešení
kennametal 04

Otřepy
Potrhaný povrch
Rýhy

Použijte břitovou destičku s pozitivní geometrií nebo plným profilem
Zvyšte koncentraci chladicí kapaliny
Změňte přísuv
Zvyšte řeznou rychlost
Zkontrolujte pohyb “Z” osy stroje
Zkontrolujte tvar břitové destičky
Zkontrolujte správnou distanční podložku ze systému LT
     

Najdete nás také na